Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2012

iwanttoleavethisplace
2922 0788
Reposted fromduzazet duzazet
iwanttoleavethisplace
6869 c576
Reposted frommadlenaa madlenaa viaune-raconteuse une-raconteuse
iwanttoleavethisplace
7889 da89 500
iwanttoleavethisplace
iwanttoleavethisplace
9335 68fd 500
Reposted frometerycznie eterycznie
iwanttoleavethisplace
iwanttoleavethisplace
6894 bd1d
Une femme mariée (Jean-Luc Godard, 1964)
Reposted fromidzsobie idzsobie viaiblameyou iblameyou
iwanttoleavethisplace
iwanttoleavethisplace
1126 61c1
Reposted fromfortytwo fortytwo viaune-raconteuse une-raconteuse
iwanttoleavethisplace
Jednym z najzwyklejszych i najbardziej rozpowszechnionych przesądów jest mniemanie, że każdy człowiek ma tylko jakieś dane, określone cechy, że są ludzie dobrzy, źli, mądrzy głupi, energiczni, apatyczni itd. Ludzie nie są tacy. Możemy powiedzieć o człowieku, że bywa częściej dobry niż zły, częściej mądry niż głupi, częściej energiczny niż apatyczny, i na odwrót; ale będzie nieprawdą, jeśli powiemy o jakimś człowieku, że jest dobry albo mądry, a o innym, że jest zły albo głupi. A my zawsze w ten sposób dzielimy ludzi. I to jest niesłuszne.
— Lew Tołstoj
Reposted fromkassiarzyna kassiarzyna viapiksele piksele
iwanttoleavethisplace
iwanttoleavethisplace
5651 1f2e
Reposted fromsoupdujour soupdujour
iwanttoleavethisplace
,,jeżeli chcesz mi coś zarzucić,
zarzuć mi ręce na szyję."

Leopold Staff,  Do muzy
Reposted fromSapereAude SapereAude viacharlie69 charlie69

November 08 2012

iwanttoleavethisplace
4090 2b02 500
Islamic Art_الفن الاسلامي
Isfahan || اصفهان
Reposted fromstonerr stonerr viadesinteressement desinteressement
iwanttoleavethisplace

November 04 2012

iwanttoleavethisplace
Reposted fromloveparis loveparis viamy-life my-life
iwanttoleavethisplace
iwanttoleavethisplace
iwanttoleavethisplace
2927 3bd6
iwanttoleavethisplace
"...chce tylko powiedziec że bez względu na to co Cie spotka nigdy nie powinieneś myślec że jesteś niepotrzebny.Dopóki żyjesz, Bóg ma dla ciebie zadania..."
— John Sahr
Reposted fromthesarcasticone thesarcasticone viakolektyw kolektyw
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...